ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง
Have a Question?

FAQ

คำถามที่พบบ่อยของงานขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (Air Freight)

สำหรับการส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งจะเรียกว่า Air Freight หากสินค้าเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม ควรเลือกส่งทางเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม หากสินค้าน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะส่งทางเรือหรือทางอากาศ เนื่องจากการส่งทางเรือจะใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน แต่หากส่งทางเครื่องบินจะใช้เวลาเร็วกว่ามาก โดยส่วนมากหากเป็นสินค้าตัวอย่าง ลูกค้ามักจะเลือกส่งทางอากาศเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าไม่เยอะ และต้องการเห็นสินค้าตัวอย่างเร่งด่วน
อัตราค่าขนส่งจะขึ้นอยู่น้ำหนักของพัสดุที่แท้จริงหรือคำนวณจากปริมาตรรวมของสินค้า และขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้าต้นทางและสถานที่รับสินค้าปลายทาง

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า

 • ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)
 • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี) (Import License)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (Certificates of Origin)
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม

เอกสารสำหรับการส่งออกสินค้า

 • ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export License)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี) (Certificates of Origin)
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม
 • วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ
 • สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
 • ยาเสพติดให้โทษ
 • เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ข้อดี
1.เหมาะสำหรับกรณีต้องการใช้สินค้าเร่งด่วนเพราะใช้เวลาในการขนส่งน้อย
2.เหมาะกับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเพราะใช้เวลาในการขนส่งน้อย
ข้อเสีย
1.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าขนส่งประเภทอื่น ๆ
2.สำหรับสินค้าอันตรายบางอย่าง สายการบินไม่รับขนส่งเนื่องจากมีกฎการบินระหว่างประเทศที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศ

JET8 สามารถให้บริการการควบคุมอุณหภูมิในช่วงดังต่อไปนี้

 • อุณหภูมิห้องแบบควบคุม (+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส)
 • แช่เย็น (+2 ถึง +8 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–20 ถึง 0 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–70 ถึง –20 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–190 ถึง –150 องศาเซลเซียส)

JET8 สามารถให้บริการการควบคุมอุณหภูมิในช่วงดังต่อไปนี้

 • อุณหภูมิห้องแบบควบคุม (+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส)
 • แช่เย็น (+2 ถึง +8 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–20 ถึง 0 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–70 ถึง –20 องศาเซลเซียส)
 • แช่แข็ง (–190 ถึง –150 องศาเซลเซียส)