ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง
Have a Question?

FAQ

คำถามที่พบบ่อยของการขนส่งอาหาร (Food Logistics)

JET8 สามารถดำเนินการช่วยผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมประมง, กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมศุลกากร, กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ขอใบอนุญาต อย.
  • ขอใบอนุญาตและใบรับรองกับ กรมประมง
  • ขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้ากับ กรมวิชาการเกษตร
  • ขอใบรับรอง ใบสำคัญ หรือใบเคลื่อนย้ายสัตว์และใบอนุญาตด้านปศุสัตว์อื่นๆ กับกรมปศุสัตว์
  • บริการตรวจสอบการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าและพิกัดนำเข้ากับ กรมศุลกากร
  • บริการให้คำปรึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้า-ส่งออกอาหาร
  • บริการ Product and Logistics Research
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกอาหาร

1. ผู้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย
2. ผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย (ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท นอกจากมีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำการขออนุญาต “เลข อย.” หรือ “เลขสารบบอาหาร” จึงจะสามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้)
3. ผู้ประสงค์จะโฆษณาอาหารทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือและแผ่นพับ โบว์ชัวร์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใด เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

เรามีบริการขนส่งตัวอย่างอาหารที่คนไทยต้องการส่งให้ลูกค้าที่ต่างประเทศได้ทดลองหรือทดสอบก่อนการเปิดออเดอร์ซื้อขายกันจริงต่อไป รวมถึงการนำเข้าตัวอย่างอาหารจากต่างประเทศเข้ามาทดสอบในไทยก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจ
เนื่องจากการนำเข้า-ส่งออกอาหารเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เรามีบริการให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้น รวมถึงการประมาณต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มธุรกิจของท่าน